Museo Comunale d’Arte Moderna

Museo Comunale d’Arte Moderna

Paula Modersohn-Becker, Natura morta con cofanetto blu, 1907, Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen
Subscribe
Get updates on the Museo Comunale d’Arte Moderna