Bata Shoe Museum

Bata Shoe Museum

Manchu, China, c. 1880
Subscribe
Get updates on the Bata Shoe Museum